Τα νέα μας

Πρόγραμμα Διασύνδεσης με Μονάδες Ο.Τ.Α. για την Τρίτη Ηλικία


«Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου για την άνοια με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία» με κωδικό ΟΠΣ 5041441 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Το Κέντρο Ημέρας για την άνοια Αμαρουσίου που λειτουργεί η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2014-2020, έχει αναλάβει το “Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου για την άνοια με Μονάδες ΟΤΑ για την Τρίτη Ηλικία”. Οι μονάδες ΟΤΑ που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν είναι στους Δήμους Μαραθώνα, Σπάτων, Αχαρνών και Κηφισιάς. Οι υπεύθυνοι για τη διασύνδεση επαγγελματίες υγείας επισκέπτονται 2-3 φορές/εβδομάδα κάθε
ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ, με σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της άνοιας, καθώς και προγραμμάτων ενημέρωσης των ηλικιωμένων μελών των δομών ΟΤΑ.
Ο τελικός στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των ήδη απασχολούμενων επαγγελματιών υγείας στους συγκεκριμένους Δήμους και η δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια. Οι επαγγελματίες υγείας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών που στελεχώνουν το πρόγραμμα επισκέπτονται 2 -3 φορές την εβδομάδα κάθε Κ.Α.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η. για 3 τουλάχιστον ώρες, με αντικείμενο:

  1. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού των μονάδων Ο.Τ.Α. (ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ) σε ζητήματα σχετικά με την άνοια (πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις ομαδικές ή ατομικές στη χορήγηση νευροψυχολογικών δοκιμασιών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων).
  2. Την οργάνωση λοιπών δράσεων ενημέρωσης, ομιλίες/ εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού και ενημέρωση του κοινού, αλλά και του προσωπικού που στελεχώνει τις δημοτικές δομές και τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Έχουμε έρθει πρώτα σε επαφή με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, ώστε να κατανοήσουν τους στόχους του προγράμματος, αλλά και τις δράσεις που θα πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
  3. Ενημέρωση των ατόμων άνω των 60 ετών, των χρηστών των μονάδων σχετικά με την άνοια. Πιο αναλυτικά, έχουμε έρθει σε επαφή με τον πληθυσμό-στόχο των ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ και τους έχουμε ενημερώσει για τις υπηρεσίες και τις παροχές του προγράμματος στον Δήμο τους.
  4. Λειτουργία Ιατρείου Μνήμης. Σκοπός είναι η δημιουργία Ιατρείου Μνήμης σε κάθε συνεργαζόμενο δήμο, όπου θα πραγματοποιούνται νευροψυχολογική αξιολόγηση (τεστ μνήμης) και νευρολογική εξέταση.
  5. Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια. Θα παρέχονται Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις (π.χ. νοητική ενδυνάμωση), είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Έπειτα από τη νευροψυχολογική αξιολόγηση, τη νευρολογική εξέταση και τη την λήψη κοινωνικού ιστορικού οι εξυπηρετούμενοι θα μπορούν να εντάσσονται στην καταλληλότερη για τις ανάγκες τους ομάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Στο πλαίσιο του Συμβουλευτικού Σταθμού λειτουργούν και Ομάδες Πρόληψης για άτομα με υποκειμενικές αιτιάσεις για έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα είναι άτομα άνω των 60 ετών.
  6. Υποστήριξη και ενημέρωση των φροντιστών των ατόμων με άνοια. Επίσης, μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες του προγράμματος είναι η δημιουργία ομάδων εκπαίδευσης και υποστήριξης φροντιστών ατόμων με άνοια.

Μετά τη λήξη του προγράμματος το προσωπικό της Εταιρείας Alzheimer Aθηνών θα υλοποιεί παρεμβάσεις εποπτείας με σκοπό την υποστήριξη στης βιωσιμότητας του έργου.Scroll to top