Τα νέα μας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για το πρόγραμμα Διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια Αμαρουσίου με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία» με κωδικό ΟΠΣ 5041441 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

Μαρούσι, 2/12//2019

                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 104

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου για την άνοια με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία»  με κωδικό ΟΠΣ 5041441 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Ανακοινώνει

τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του προγράμματος διασύνδεσης του Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία, που εδρεύει στο Μαρούσι, και συγκεκριμένα:

–          Πίνακας κατάταξης θέσεως Κωδ. 103, ΠΕ Ιατρών Νευρολόγων ή Ιατρών Ψυχιάτρων, ένα άτομο


Δείτε τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης ΕΔΩ

Επισημαίνεται ότι για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR) έχει γίνει κωδικοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων με τον εξής τρόπο: αρχικό γράμμα Επιθέτου- αρχικό γράμμα Ονόματος-ημερομηνία γέννησης.(π.χ. Παπαδοπούλου Μαρία 20/05/1990  –   ΠΜ20051990).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Κέντρο Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.

 Με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Scroll to top