Τα νέα μας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για το πρόγραμμα Διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια Αμαρουσίου με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία» με κωδικό ΟΠΣ 5041441 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

Μαρούσι, 05/11/2019

                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 103

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια Αμαρουσίου με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία»  με κωδικό ΟΠΣ 5041441 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», η  Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος  και συγκεκριμένα:

–          Πίνακας κατάταξης θέσεως Κωδ. 101, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ένα άτομο

           Δείτε τον πίνακα κατάταξης ΕΔΩ

–          Πίνακας κατάταξης θέσεως Κωδ. 102, ΠΕ Ψυχολόγων, ένα άτομο

           Δείτε τον πίνακα Κατάταξης ΕΔΩ

Επισημαίνεται ότι για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR) έχει γίνει κωδικοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων με τον εξής τρόπο: αρχικό γράμμα Επιθέτου- αρχικό γράμμα Ονόματος-ημερομηνία γέννησης.(π.χ. Παπαδοπούλου Μαρία 20/05/1990  –   ΠΜ20051990)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Κέντρο Ημέρας Alzheimer Αμαρουσίου, Ζήνωνος Ελεάτου 8, 15123 Μαρούσι έως και 20/11/2019.

 Με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Scroll to top