Τα νέα μας

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου για την άνοια με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία»

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, Σωματείο μη κερδοσκοπικό,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Πρόγραμμα διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας Αμαρουσίου για την άνοια με Μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία»  με κωδικό ΟΠΣ 5041441 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης,  ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση για τις παρακάτω ειδικότητες:

  • (1) ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • (1) ΠΕ Ψυχολόγων
  • (1) ΠΕ Ιατρών Νευρολόγων ή Ιατρών Ψυχιάτρων

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν από 01/10/2019 έως και 15/10/2019, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια στο Μαρούσι

Ζήνωνος Ελεάτου 8, 15123 Μαρούσι

Υπόψιν κας Φανής Ρέγγα (τηλ. επικοινωνίας 210 – 6180073)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Δείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη.

Βρείτε εδώ την αίτηση υποψηφιότητας.Scroll to top