Μήνας: Ιούλιος 2021

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ HΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Όλοι γνωρίζουµε πόσο οδυνηρή για τους πάσχοντες αλλά και για τους οικείους τους είναι µια πάθηση, όπως το Αλτσχάιµερ. Πόσο δύσκολα βιώνουν την καθηµερινότητά τους τα άτοµα µε άνοια και πόσο εξουθενωτική ψυχικά και σωµατικά µπορεί να γίνει η φροντίδα τους. Ξέρουµε πόσο µόνος και αποπροσανατολισµένος αισθάνεται ο ασθενής, όταν αδυνατεί να εκφραστεί, να εκτελέσει στοιχειώδεις λειτουργίες, να αναγνωρίσει ακόµη και τον εαυτό του – και πόσο δύσκολο και ψυχοφθόρο είναι το έργο εκείνων, που φροντίζουν έναν τέτοιο ασθενή. Γι’ αυτό και θεωρώ ύψιστης σηµασίας την προσπάθεια, που καταβάλλεται από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών για τη στήριξη των πασχόντων, µε τη δηµιουργία των µονάδων ηµερήσιας θεραπευτικής φροντίδας, των Κέντρων Ηµέρας· για την εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη των φροντιστών των ατόµων µε άνοια· και κυρίως για την βοήθεια στο πλαίσιο του σπιτιού, που προσφέρει το πρόγραµµα «Φροντίδα στο Σπίτι». Οι φροντιστές των ατόµων µε άνοια έχουν να αντιµετωπίσουν µακρύ και δύσκολο δρόµο στο έργο τους, ένα έργο που θα το χαρακτήριζα σισύφειο, αν δεν µε απέτρεπε η πνοή ελπίδας και αισιοδοξίας που διαπερνά τις πρωτοβουλίες της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Χαιρετίζω ένθερµα την πρωτοβουλία της Εταιρείας να οργανώσει αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση µεταξύ φροντιστών ατόµων µε άνοια και εξειδικευµένων επαγγελµατιών υγείας και την συγχαίρω για το πολυδιάστατο έργο της, τη µέριµνα για τους ασθενείς και τους οικείους τους και την ανθρωπιά, που χαρακτηρίζει τις δραστηριότητές της. Η ενηµέρωση, η συνεχής στήριξη των πασχόντων, η ψυχοκοινωνική ενίσχυση του φροντιστή και η βοήθεια, που του παρέχεται στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας µας µπροστά σε ένα πρόβληµα, που βαίνει οξυνόµενο τα τελευταία χρόνια, είναι ο µόνος τρόπος να αντιµετωπιστεί η νόσος και οι επιπτώσεις της στο οικογενειακό περιβάλλον, σε µια περίοδο που η πανδηµία καθιστά ακόµη πιο επαχθείς τις συνθήκες συνύπαρξης των ασθενών µε τους οικείους τους. Εύχοµαι να συνεχίσετε δυναµικά να προσφέρετε ανακούφιση στους ασθενείς και πολύπλευρη βοήθεια τους φροντιστές τους. Με τη συνεχή παρουσία σας στο πλευρό τους, επιτελείτε ένα βαθύτατα ανθρωπιστικό, κοινωνικό έργο.

Scroll to top